Zarządzenie Nr 90/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 44.180 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 31.000 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 1.501 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 6.379 zł
d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 5.300 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 3.121 zł na:
- zakup usług w Urzędzie Gminy - 3.121 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 października 2019 r.

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 31.000 31.000
  02001 Gospodarka leśna 31.000 31.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   31.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 31.000  
2. 600 Transport i łączność 1.501 1.501
  60016 Drogi publiczne gminne 500 500
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   210
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   58,09
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   231,91
  4410 Podróże służbowe krajowe 500  
  60017 Drogi wewnętrzne 1.001 1.001
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 880  
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 121  
  4270 Zakup usług remontowych   1.001
3. 750 Administracja publiczna 9.500 6.379
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   1.500
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   790
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4300 Zakup usług pozostałych   210
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.500 1.500
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   500
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500
  4270 Zakup usług remontowych   500
  4300 Zakup usług pozostałych 7.000  
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.500  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego   2.148
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   369
  4300 Zakup usług pozostałych   779
  75095 Pozostała działalność   1.231
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   500
  4190 Nagrody konkursowe   50
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   223
  4220 Zakup środków żywności   47
  4300 Zakup usług pozostałych   110
  4430 Różne opłaty i składki   301
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.300 5.300
  75412 Ochotnicze straże pożarne 5.300 5.300
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.300  
  4260 Zakup energii   5.300
5. 758 Różne rozliczenia   3.121
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   3.121
  4810 Rezerwy   3.121
    Razem 47.301 47.301

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:12.12.2019 10:49
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.12.2019 11:17