Zarządzenie Nr 92/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 62.752,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 62.752,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13.11.2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1 801 Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 23.632,00 23.632,00
  80101 Szkoła podstawowa 12.360,00 132,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 12.138,00 0
  4280 Zakup usług zdrowotnych 222,00 0
  4520 Opłaty na rzecz budżetów JST 0 132
  80103 Oddziały przedszkolne 200,00 0
  4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 200,00 0
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 1.128,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 570,00
  4300 Zakup usług pozostałych 0 358,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 200,00
  80110 Gimnazja Publiczne 0 17.300,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 366,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 0 10.992,00
  4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 0 5.818,00
  4120 Składki na FP 0 124,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.905,00 2.905,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2.950,00 0
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 2.905,00
  80148 Stołówki szkolne 8.167,00 2.167,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 140,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 8.167,00 0
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1.400,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 0 127,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 500,00
  801 Szkoła Podstawowa w Cewkowie 39.120,00 39.120,00
  80101 Szkoła podstawowa 39.120,00 25.700,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 39.120,00 0
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1.700,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 24.000,00
  80110 Gimnazja Publiczne 0 13.420,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 13.100,00
  4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne 0 320,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:12.12.2019 11:35
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.12.2019 11:35