Zarządzenie Nr 94/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 250.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych wypłatą świadczeń wychowawczych - 250.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 112.094 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych wypłatą świadczeń rodzinnych - 110.601 zł
- zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich - 1.493 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 250.000 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 250.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 112.094 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 110.601 zł
- wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu spraw obywatelskich - 1.493 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 250.000 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych wypłatą świadczeń wychowawczych - 250.000 zł
2. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 112.094 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych wypłatą świadczeń rodzinnych - 110.601 zł
- zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich - 1.493 zł
3. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 9.043,25 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 2.600 zł
b) w dziale "Działalność usługowa" na kwotę 1.000 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 42 zł
d) w dziale "Bezpiecze11stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 3.676 zł
e) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 1.600 zł
f) w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w ramach funduszu sołeckiego wsi Moszczanica w zadaniu "organizacja dni miejscowości" na kwotę 125,25 zł.

§ 5

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 listopada 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 250.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 250.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminnom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 250.000
    Razem zwiększenia 250.000
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.493
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.493
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.493
2. 855 Rodzina 110.601
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 110.601
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 110.601
    Razem zmniejszenia 112.094

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 94/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 listopada 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 250.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 250.000
  3110 Świadczenia społeczne 250.000
    Razem zwiększenia 250.000
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.493
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.493
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.493
2. 855 Rodzina 110.601
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 110.601
  3110 Świadczenia społeczne 110.601
    Razem zmniejszenia 112.094

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 94/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 listopada 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 250.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 250.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminnom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 250.000
    Razem zwiększenia 250.000
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.493
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.493
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.493
2. 855 Rodzina 110.601
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 110.601
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 110.601
    Razem zmniejszenia 112.094
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 250.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 250.000
  3110 Świadczenia społeczne 250.000
    Razem zwiększenia 250.000
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 1.493
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.493
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.493
2. 855 Rodzina 110.601
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 110.601
  3110 Świadczenia społeczne 110.601
    Razem zmniejszenia 112.094

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 94/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 listopada 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.600 2.600
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.600 2.600
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   500
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.600  
2. 710 Działalność usługowa 1.000 1.000
  71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
  71035 Cmentarze   1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4300 Zakup usług pozostałych   500
3. 750 Administracja publiczna 42 42
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 2
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41  
  4300 Zakup usług pozostałych   2
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   40
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   40
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.676 3.676
  75412 Ochotnicze straże pożarne 3.676 3.676
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.676  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   3.000
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   476
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   200
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.600 1.600
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 600 600
  4270 Zakup usług remontowych 600  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   600
  90095 Pozostała działalność 1.000 1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125,25 125,25
  92195 Pozostała działalność 125,25 125,25
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125,25  
  4220 Zakup środków żywności   125,25
    Razem 9.043,25 9.043,25

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:12.12.2019 13:29
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.12.2019 13:32