Zarządzenie Nr 95/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 1.840 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 50 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - 128 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy społecznej - 1.662 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 2.289 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń w ramach wspierania rodziny - 210 zł
- zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 2.079 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 1.840 zł, w tym na:
- zakup materiałów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 50 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - 128 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy społecznej - 1.662 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 2.289 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń w ramach wspierania rodziny - 210 zł
- wypłatę wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 2.079 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 178 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 50 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - 128 zł
2. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się a) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotac_j i celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 2.289 zł, z tego na:
- wypłatę świadczeń w ramach wspierania rodziny - 21 O zł
- zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 2.079 zł
3. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 listopada 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.662
  85519 Ośrodki pomocy społecznej 1.662
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1.662
2. 855 Rodzina 178
  85503 Karta Dużej Rodziny 50
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 50
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 128
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 128
    Razem zwiększenia 1.840
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.079
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.079
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.079
2. 855 Rodzina 210
  85504 Wspieranie rodziny 210
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 210
    Razem zmniejszenia 2.289

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 listopada 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.662
  85519 Ośrodki pomocy społecznej 1.662
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.662
2. 855 Rodzina 178
  85503 Karta Dużej Rodziny 50
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 128
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 128
    Razem zwiększenia 1.840
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.079
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.079
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.079
2. 855 Rodzina 210
  85504 Wspieranie rodziny 210
  3110 Świadczenia społeczne 210
    Razem zmniejszenia 2.289

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 95/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 listopada 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 178
  85503 Karta Dużej Rodziny 50
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 50
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 128
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 128
    Razem zwiększenia 178
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.079
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.079
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.079
2. 855 Rodzina 210
  85504 Wspieranie rodziny 210
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 210
    Razem zmniejszenia 2.289
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 178
  85503 Karta Dużej Rodziny 50
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 128
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 128
    Razem zwiększenia 178
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.079
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.079
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.079
2. 855 Rodzina 210
  85504 Wspieranie rodziny 210
  3110 Świadczenia społeczne 210
    Razem zmniejszenia 2.289

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:13.12.2019 09:16
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:23.12.2020 11:35