Uchwała Nr 110/XX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.500 zł z następujących źródeł:
a) wpływy ze zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych - 1.500 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 216.510,79 zł z następujących źródeł:
a) wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - 1.500 zł
b) środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" - 215.010.79 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 33.000 zł przeznaczone na:
a) przeglądy budowlane i instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych - 10.000 zł
b) zakup krzeseł do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Cewkowie - 3.000 zł
c) dotacja podmiotowa dla GOK w Starym Dzikowie - 20.000 zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 248.010,79 zł przeznaczone na:
a) zadanie pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" - 215.010,79 zł
b) zakup gazu grzewczego do świetlicy wiejskiej w Ułazowie - 10.000 zł
c) zakup usług remontowych w jednostkach OSP - 3.000 zł
d) pokrycie kosztów osób umieszczanych w schroniskach - 2.000 zł
e) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracowników GOPS - 7.000 zł
f) wynagrodzenie asystenta rodziny - 7.000 zł
g) wydatki związane z umieszczaniem podopiecznych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 4.000 zł
6. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 110/XX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 1.500
  85501 Świadczenie wychowawcze 1.500
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.500
    Razem zwiększenia 1.500
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 215.010,79
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 215.010,79
  6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 215.010,79
2. 855 Rodzina 1.500
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.500
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.500
    Razem zmniejszenia 216.510,79

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 110/XX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000
  4300 Zakup usług pozostałych 10.000
2. 801 Oświata i wychowanie 3.000
  80101 Szkoły podstawowe 3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20.000
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 20.000
    Razem zwiększenia 33.000
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 215.010,79
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 215.010,79
  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215.010,79
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 3.000
  4270 Zakup usług remontowych 3.000
3. 852 Pomoc społeczna 9.000
  85203 Ośrodki wsparcia 2.000
  3110 Świadczenia społeczne 2.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000
4. 855 Rodzina 11.000
  85504 Wspieranie rodziny 7.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000
  85508 Rodziny zastępcze 2.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.000
  85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.000
5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000
  92195 Pozostała działalność 10.000
  4260 Zakup energii 10.000
    Razem zmniejszenia 248.010,79

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 110/XX/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:19.12.2019 13:52
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:19.12.2019 13:54