(Ta uchwała została uchylona Uchwałą 120/XXII/2020)

Uchwała Nr 111/XX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności i opłaty ryczałtowej za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4a w związku z art. 6j ust. 2, 2a, 3 i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

§ 2.

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 14,00 zł.
2. Ustala się zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3.

Ustala się miesięczną stawkę od pojemnika dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
1) pojemnik - 1100 l – 54,00 zł.
2) pojemnik - 120 l – 16,00 zł.
3) pojemnik - 35 l – 5,00 zł.

§ 4.

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości - 169,00 zł.

§ 5.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości czterokrotności opłaty określonej w § 2 ust. 1, § 3 i 4, w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 107/XXVIII/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności i uchwała nr 99/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(uchylona uchwałą nr 120/XXII/2020) Uchwała Nr 111/XX/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności i opłaty ryczałtowej za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:19.12.2019 13:57
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.01.2020 19:47