Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 2/2006
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 7 lutego 2006 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1; ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) oraz § 3 pkt 1; § 4 pkt 1 i 2; § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108); oraz § 3 Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 193/XXVII/2001 z dnia 23 listopada 2001 r.

postanawiam:

§ 1

Ogłosić I publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 624/4 o łącznej pow. 0,35 ha wraz z budynkiem mieszkalnym położonej we wsi Nowy Dzików.

§ 2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w składzie:
1. Nieckarz Jan - Przewodniczący Komisji
2. Samagalska Elżbieta - Członek Komisji
3. Sobczyszyn Stanisław - Członek Komisji

§ 3

Termin przeprowadzenia przetargu ustalam na dzień 10.03.2006 r. o godz. 900 w siedzibie Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79 pok. nr 1.

§ 4

Ustalam wartość nieruchomości na kwotę: - 14.124 zł (słownie: czternaście tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 00/100).
W skład nieruchomości wchodzi:
- grunt - 11.060,00 zł
- budynek - 100,00 zł
- drzewostan - 2.964,00 zł

§ 5

Ustalam wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.412 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwanaście złotych 00/100).
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia
06.03.2006r godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 6

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 14.124 zł (słownie: czternaście tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 00/100).

§ 7

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z przyczyn których wcześniej nie można było przewidzieć.

§ 8

Wadium uczestnika przetargu który wygra przetarg zostanie wliczone w cenę nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

§ 9

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2006 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż