(Ta uchwała została uchylona Uchwałą 122/XXII/2020)

Uchwała Nr 112/XX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików.

§ 3.

Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „e-deklaracja”:
1) e-deklaracja może być składana za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP do której adres znajduje się na stronie www urzędu gminy w formie dokumentu elektronicznego w formacie docx, odt, rtf, pdf,
2) formularz e-deklaracji dostępny jest do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.starydzikow.pl,
3) e-deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 108/XXVIII/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stary Dzików.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(uchylona uchwałą nr 122/XXII/2020) Uchwała Nr 112/XX/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.12.2019 19:36
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.01.2020 19:47