Uchwała Nr 113/XX/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cewkowie poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Cewkowie filia w Moszczanicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 89 ust. 1, 3 i 9 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) -  uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. zamierza się przekształcić Szkołę Podstawową w Cewkowie poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Cewkowie filia w Moszczanicy.

§ 2.

1. Uczniom szkoły objętej likwidacją zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Cewkowie.
2. Uczniom szkoły objętej likwidacją zapewnia się bezpłatny transport i opiekę pod nadzorem opiekuna podczas transportu.

§ 3.

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Stary Dzików do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji – przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji – przekształcenia szkoły rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Cewkowie filia w Moszczanicy, Szkoły Podstawowej w Cewkowie oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii dotyczącej tej sprawy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5.

Uchyla się Uchwałę Nr 109/XIX/2019 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Moszczanicy podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Cewkowie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 113/XX/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cewkowie poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Cewkowie filia w Moszczanicy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.12.2019 19:48
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:21.12.2019 19:48