Uchwała Nr 116/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Uchwała Nr 116/XXI/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 95.016 zł z następujących źródeł:
a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105008R ulica Boczna Cieszanowskiej za Bożnicą w miejscowości Stary Dzików" – 95.016 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 95.016 zł z następujących źródeł:
a) wpływy ze sprzedaży drewna – 95.016 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.    
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 17.000 zł przeznaczone na:
a) zakup oleju grzewczego do Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie – 17.000 zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 17.000 zł przeznaczone na:
a) zakup energii dla stacji uzdatniania wody – 7.000 zł
b) zakup materiałów do remontów dróg dojazdowych do pól – 10.000 zł
6. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków  w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.    

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 116/XXI/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 95.016
  60016 Drogi publiczne gminne 95.016
  6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 95.016
    Razem zwiększenia 95.016
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 020 Leśnictwo 95.016
  02001 Gospodarka leśna 95.016
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 95.016
    Razem zmniejszenia 95.016

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 116/XXI/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 17.000
  80101 Szkoły podstawowe 17.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.000
    Razem zwiększenia 17.000
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7.000
  40002 Dostarczanie wody 7.000
  4260 Zakup energii 7.000
2. 600 Transport i łączność 10.000
  60017 Drogi wewnętrzne 10.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
    Razem zmniejszenia 17.000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 116/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2020 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż