Uchwała Nr 117/XXI/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 97 ust. 1, 1a i 5, w związku art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanym dalej "Schroniskiem".

§ 2.

Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku przysługuje odpłatnie osobom bezdomnym, o których mowa w art. 6 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3.

1. Do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt osoby skierowanej do Schroniska przyjmuje się dochód tej osoby lub rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej.
2. Przy ustalaniu opłaty za pobyt w schronisku stosuje się odpowiednio poniższe tabele:
1) zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych:

L.p. Dochód osoby przebywającej w Schronisku, określony procentowo według  kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej Wysokość odpłatności za pobyt w Schronisku, liczona procentowo w stosunku do dochodu osoby kierowanej do schroniska
1 do 100 % nie więcej niż 30 %
2 powyżej 100 % do 150 % powyżej 30 % do 50 %
3 powyżej 150 % do 200 % powyżej 50 % do 65 %
4 powyżej 200 % do 250 % powyżej 65 % do 70 %
5 powyżej 250 % nie więcej niż 80 %

2) zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi:

L.p. Dochód osoby przebywającej w Schronisku, określony procentowo według  kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej Wysokość odpłatności za pobyt w Schronisku, liczona procentowo w stosunku do dochodu osoby kierowanej do schroniska
1 do 100 % nie więcej niż 50 %
2 powyżej 100 % do 150 % powyżej 50 % do 55 %
3 powyżej 150 % do 200 % powyżej 55 % do 60 %
4 powyżej 200 % do 250 % powyżej 60 % do 70 %
5 powyżej 250 % nie więcej niż 80 %

3. Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pomoc w tej formie, biorąc pod uwagę jej sytuację życiową.

§ 4.

1. Odpłatność za pobyt w Schronisku ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.
2. Miesięczna opłata za pobyt w Schronisku stanowi iloczyn miesięcznego dochodu oraz procentowego wskaźnika odpłatności, o których mowa § 3 ust. 2.
3. W przypadku, gdy pobyt osoby w Schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość odpłatności oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
4. Opłata za pobyt w Schronisku nie może być wyższa od kwoty 100% pełnego miesięcznego kosztu pobytu.
5. Wpłaty należności, o których mowa w ust. 1 w rozliczeniu miesięcznym, osoba skierowana do Schroniska dokonuje w sposób określony w decyzji administracyjnej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr 211/LIII/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 117/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.01.2020 14:27
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:07.01.2020 18:41