Uchwała Nr 118/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych

Uchwała Nr 118/XXI/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 96 ust. 2 i 4 w związku z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej udzielone w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu, realizowanych w zakresie zadań własnych gminy.
2. Zwrot wydatków poniesionych przez gminę na świadczenia, o których mowa w ust.1 obciąża w pierwszej kolejności osobę i rodzinę korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej, następnie spadkobierców osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej.
3. W sytuacji, gdy wydatki nie zostały zwrócone przez samego świadczeniobiorcę lub jego spadkobierców, do zwrotu świadczeń zobowiązani są małżonek, zstępni oraz wstępni osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

§ 2.

Wysokość podlegających zwrotowi świadczeń z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłku okresowego i zasiłku celowego, przyznanych pod warunkiem zwrotu, uzależniona jest od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do wyrażonego procentowo odpowiednio kryterium dochodowego określonego  w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, na zasadach określonych w poniższej tabeli:

L.p. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w procentach Wysokość wydatków podlegających zwrotowi wyrażona w procentach, która ponosi:
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
1 powyżej 101 % do 150 % włącznie nie więcej niż 50 % nie więcej niż 60 %
2 powyżej 151 % do 200 % włącznie nie więcej niż 70 % nie więcej niż 80 %
3 powyżej 201 % nie więcej niż 100 % nie więcej niż 100 %

§ 3.

1. Zwrot wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu może nastąpić poprzez jednorazową spłatę należności lub ratalnie w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.
2. Rata nie może być niższa niż 10 % należności.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 204/XXI/2002 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zasad zwrotu świadczeń z pomocy społecznej przyznanych w formie zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej udzielanych w ramach zadań własnych gminy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 118/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2020 18:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż