Zarządzenie Nr 6 /2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania

Zarządzenie  Nr 6 /2006

Wójta Gminy  Stary Dzików

z dnia 20 marca 2006 r.

 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania

  

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62 poz. 558 ) w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji i ich funkcjonowania ( Dz. U. Nr 215 poz. 1818) Wójt Gminy Stary Dzików

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Gminny Zespół Reagowania  zwany dalej „Zespołem” w składzie:

- Szef Zespołu - Z-ca Wójta Gminy Stary Dzików

- Zastępca Szefa Zespołu  - Prezes Zarządu Gminnego OSP

- Grupa planowania cywilnego

- Grupa monitorowania, prognoz i analiz

- Grupa operacji i organizacji działań

- Grupa opieki zdrowotnej  i pomocy socjalno – bytowej

- Grupa zabezpieczenia logistycznego

  

§ 2

 

1. Schemat organizacji Zespołu określa załącznik Nr 1.

2. Szczegółowy zakres zadań Zespołu określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 2.

3. Skład osobowy Gminnego Zespołu Reagowania określa załącznik Nr 3.

  

§ 3

 

Zobowiązuje Szefa Zespołu do:

- koordynacji działań służb określonych w planie reagowania kryzysowego w wypadku zaistnienia zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej,

- koordynacji prac związanych z aktualizacją i doskonaleniem planu reagowania kryzysowego gminy,

- dokonywania niezbędnych uzgodnień z podmiotami ustawowo odpowiedzialnymi za podjęcie działań w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 4

 

Obsługę biurowo-kancelaryjną Zespołu zapewnia Urząd Gminy w Starym Dzikowie.

 

§ 5

 

Funkcjonowanie Zespołu finansowane jest z budżetu Gminy Stary Dzików.

 

§ 6

 

Traci moc zarządzenie Nr 18/2003 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 29.05.2003r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.

 

§ 7

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 6 /2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2006 13:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż