Uchwała Nr 126/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością

Uchwała Nr 126/XXIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się do rozpatrzenia Marszałkowi Sejmu RP i Marszałkowi Senatu RP, jako do organów właściwych, wykonujących władzę ustawodawczą, tj. Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, petycję w części dotyczącej zmian przepisów prawa, wniesionej przez adwokat Renatę Sutor, która wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 29 listopada 2019 r.

§ 2.

Uzasadnienie zajętego stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Starym Dzikowie.  

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do Uchwały Nr 126/XXIII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2019 r. na skrzynkę poczty elektronicznej Urzędu Gminy Stary Dzików wpłynęła petycja adwokat Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2019 r. zatytułowana "Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego" kierowana do wszystkich Rad Gmin, Powiatów i Województw. Petycja zawiera żądanie przeprowadzenia szeregu zmian legislacyjnych, które najczęściej nie dotyczą prawa miejscowego lecz zmiany ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, przepisów prawa krajowego, które w żaden sposób nie leżą w kompetencjach samorządów.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stary Dzików na posiedzeniu w dniu 21.01.2020 r. po rozpatrzeniu przedmiotowej petycji odnośnie postulatu pierwszego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, należącego do właściwości Rady Gminy w Starym Dzikowie, stwierdziła, że pozostałe postulowane zmiany przepisów prawa określone w pkt. 2-9, należą do organów wykonujących władzę ustawodawczą.

Mając na uwadze powyższe okoliczności prawne i faktyczne Komisja wnioskuje, by Rada Gminy w Starym Dzikowie uznała, iż zasadnym jest przekazanie przedmiotowej petycji w części dotyczącej zmian przepisów prawa do organów właściwych, wykonujących władzę ustawodawczą, tj. Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy w Starym Dzikowie postanowiła o przekazaniu części petycji do właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym jednocześnie podmiot wnoszący petycję.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 126/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2020 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż