Uchwała Nr 127/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 127/XXIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:    

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nie uwzględnia się petycji Pani  Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. złożonej  interesie publicznym z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzikowie do powiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do Uchwały Nr 127/XXIII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 6 grudnia 2019 r. na skrzynkę poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie wpłynęła petycja adwokat Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r., w której postuluje:
1) zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsc postojowych gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym parkingu. Postuluje również, aby przed Sądami, Gminami, Starostwami, Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami publicznymi były parkingi bezpłatne dopiskiem bezpłatny.
2) o poparcie w formie uchwały skierowanej do Episkopatu Polski jej petycji wysłanej do Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, gdyż sprawa naszej wiary nie może nas nie obchodzić, a zwłaszcza dzielić.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r. dokonała wnikliwej analizy złożonej petycji i oceny jej zasadności.

Odnosząc się do treści postulatu pierwszego przedmiotowej petycji, Komisja Skarg Wniosków i Petycji ustaliła, że w gminie Gminy Stary Dzików nie została wprowadzona strefa płatnego parkowania, tym samym za parkowanie na terenie gminy nie są pobierane opłaty. Przed Urzędem Gminy Stary Dzików, obok ośrodka zdrowia i przy cmentarzu komunalnym oznakowane miejsce postojowe dla niepełnosprawnych (bezpłatne).
W związku z powyższym, postulat dotyczący zmiany przepisów prawa miejscowego przez Radę Gminy w Starym Dzikowie w tym zakresie, jest bezzasadny.
Natomiast odnosząc się do treści postulatu drugiego tj. o poparcie w formie uchwały skierowanej do Episkopatu Polski  petycji wysłanej do Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odwołuje się do art. 25 ust. 3 Konstytucji RP, który stanowi, że "stosunki między państwem, a Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego". Drugą normą konstytucyjną wyrażającą stosunek polskiego państwa do religii jest zasada "bezstronności państwa w kwestiach światopoglądowych i religijnych".
Mając powyższe na uwadze organy władzy samorządowej nie pretendują do rozstrzygania kwestii religijnych w przestrzeni publicznej, pozostawiając to woli obywateli, zgodnie z zasadą wolności religijnej, dlatego tez pkt 2 petycji powinien pozostać bez rozpoznania, gdyż Gminy w Starym Dzikowie nie jest władna do ingerowania w sferę działań religijnych, a petycję w tym zakresie uznać za bezzasadną.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 127/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2020 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż