Uchwała Nr 128/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 29 listopada 2019 r.

Uchwała Nr 128/XXIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 29 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala, co następuje:

§ 1.

Nie uwzględnia się pierwszego postulatu wniesionej petycji z dnia 18 listopada 2019 r. zatytułowanej "Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego" przesłanej w dniu 29 listopada 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej przez adwokat Renatę Sutor.

§ 2.

Uzasadnienie zajętego stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzikowie do powiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do Uchwały Nr 128/XXIII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2019 r. na skrzynkę poczty elektronicznej Urzędu Gminy Stary Dzików wpłynęła petycja adwokat Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2019 r. zatytułowana "Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego" kierowana do wszystkich rad Gmin, Powiatów i Województw. Wstępna analiza wniesionej petycji wskazuje, że zawiera żądanie przeprowadzenia szeregu zmian legislacyjnych, które w znacznej części dotyczą zmian przepisów prawa krajowego.

Pierwszy postulat ww. petycji dotyczy zmiany prawa miejscowego, aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne oraz aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r. dokonała analizy wniesionej petycji i oceny jej zasadności.

Odnosząc się do treści postulatu pierwszego przedmiotowej petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wskazała, że na terenie gminy Stary Dzików nie jest usytuowany żaden szpital, w związku z tym przedstawione żądania zmiany prawa miejscowego nie będą podlegały rozpatrzeniu. Ponadto na terenie gminy Stary Dzików wszystkie miejsca postojowe (parkingi) są bezpłatne, a gmina w najbliższych latach nie przewiduje ustalenia odpłatności za miejsca parkingowe obok obiektów użyteczności publicznej, kościołów, cmentarzy.

W związku z tym, Komisja wnioskuje o nie uwzględnienie postulatu pierwszego wniesionej petycji oraz uznanie za niewłaściwą o rozpatrzenia w pozostałej części dotyczącej zmian przepisów prawa tj. postulatów od nr 2 do nr 9 przedmiotowej petycji.

Z uwagi na powyższe Rada po rozpatrzeniu powyższej petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego tj. postulatu pierwszego petycji uznaje ją za bezzasadną.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 128/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 29 listopada 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2020 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż