Uchwała Nr 129/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 129/XXIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia:

§ 1.

Nabyć nieodpłatnie nieruchomość położoną na terenie wsi Nowy Dzików oznaczoną nr ewid. 452/5 opow. 0,0306 ha od ...............................................* - na cele realizacji zadań własnych gminy dotyczących transportu drogowego.
Szczegóły określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 129/XXIII/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29.01.2020 r.

Lp. Nr działki Pow. (ha) Położenie Przeznaczenie nabywanej nieruchomości
1. 452/5 0,0306 w. Nowy Dzików
gm. Stary Dzików
Teren położony w strefie: drogi gminne

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imię i nazwisko zbywcy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 129/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2020 14:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż