Uchwała Nr 130/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Uchwała Nr 130/XXIII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na:
a) zakup usług związanych z realizacją projektu "Szkolny Klub Sportowy" - 600 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 600 zł przeznaczone na:
a) zakup usług związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg - 600 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 130/XXIII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 stycznia 2020 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 600
  80195 Pozostała działalność 600
  4300 Zakup usług pozostałych 600
    Razem zwiększenia 600
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600
  90015 Oświetlenie ulic, placow i dróg 600
  4300 Zakup usług pozostałych 600
    Razem zmniejszenia 600

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 130/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2020 22:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż