Zarządzenie Nr 97/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 8.960 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację świadczenia dobry start - 3.100 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy społecznej - 2.010 zł
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" - 3.850 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 5.897 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 318 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 5.579 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 8.960 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń oraz obsługę w ramach realizacji zadania dobry stan - 3.100 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy społecznej - 2.010 zł
- wypłatę świadczeń w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" - 3.850 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 5.897 zł, w tym na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 318 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 5.579 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 3.100 zł, z tego na:
- realizację świadczenia dobry start - 3.100 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 51.492,74 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka leśna" na kwotę 40.124,74 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 6.000 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 4.390 zł
d) w dziale "Bezpiecze11stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 300 zł
e) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 678 zł.

§ 5

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 listopada 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 5.860
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.010
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2.010
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 3.850
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3.850
2. 855 Rodzina 3.100
  85504 Wspieranie rodziny 3.100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.100
    Razem zwiększenia 8.960
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 5.897
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 318
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 318
  85216 Zasiłki stałe 5.579
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5.579
    Razem zmniejszenia 5.897

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 97/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 listopada 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 5.860
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.010
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.010
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 3.850
  3110 Świadczenia społeczne 3.850
2. 855 Rodzina 3.100
  85504 Wspieranie rodziny 3.100
  3110 Świadczenia społeczne 1.730
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 317,20
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52,80
    Razem zwiększenia 8.960
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 5.897
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 318
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 318
  85216 Zasiłki stałe 5.579
  3110 Świadczenia społeczne 5.579
    Razem zmniejszenia 5.897

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 97/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 listopada 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 3.100
  85504 Wspieranie rodziny 3.100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.100
    Razem zwiększenia 3.100
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 3.100
  85504 Wspieranie rodziny 3.100
  3110 Świadczenia społeczne 1.730
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 317,20
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52,80
    Razem zwiększenia 3.100

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 97/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 listopada 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 40.124,74 40.124,74
  02001 Gospodarka leśna 40.124,74 40.124,74
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   15.835
  4270 Zakup usług remontowych   21.823
  4300 Zakup usług pozostałych   1.447
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1.019,74
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 40.124,74  
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6.000 6.000
  40002 Gospodarka leśna 6.000 6.000
  4430 Różne opłaty i składki   6.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6.000  
3. 750 Administracja publiczna 4.390 4.390
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91  
  4300 Zakup usług pozostałych 9  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.196 4.390
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4.390
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300  
  4430 Różne opłaty i składki 2.263  
  4610 Koszty postępowaniasądowego i prokuratorskiego 133  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500  
  75095 Pozostała działalność 94  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94  
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 300
  75412 Ochotnicze straże pożarne 300 300
  4260 Zakup energii 300  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   300
5. 851 Ochrona zdrowia 678 678
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 678 678
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 678  
  4190 Nagrody konkursowe   678
    Razem 51.492,74 51.492,74

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 97/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.02.2020 09:55
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.02.2020 09:58