Zarządzenie Nr 98/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Gminy Stary Dzików

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.):

zarządzam co następuje:

§ 1

U stałam stawkę rocznego czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy, przeznaczone do użytkowania rolniczego w wysokości 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści zł) za 1 ha fizyczny.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rolne stanowiące własność Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 98/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.02.2020 10:28
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.02.2020 10:28