Zarządzenie Nr 101/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 28.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych wypłatą świadczeń rodzinnych - 28.000 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 28.000 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 28.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 28.000 zł, z tego na:
- realizację zada11 związanych wypłatą świadczeń rodzinnych - 28.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 9.069 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 500 zł
b) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 3.110 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.100 zł
d) w dziale "Bezpiecze11stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 1.600 zł
e) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 1.500 zł
f) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 900 zł
g) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 359 zł

§ 5

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 101/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 grudnia 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 28.000
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28.000
    Razem zwiększenia 28.000

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 grudnia 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 28.000
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28.000
  3110 Świadczenia społeczne 28.000
    Razem zwiększenia 28.000

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 101/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 grudnia 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 28.000
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28.000
  3110 Świadczenia społeczne 28.000
    Razem zwiększenia 28.000
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 28.000
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28.000
    Razem zwiększenia 28.000

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 101/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 grudnia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 500 500
  02001 Gospodarka leśna 500 500
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   500
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500  
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.110 3.110
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.110 3.110
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.110  
  4300 Zakup usług pozostałych   3.110
3. 750 Administracja publiczna 1.100 1.100
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000 1.100
  4260 Zakup energii   1.100
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000  
  75095 Pozostała działalność 100  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100  
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.600 1.600
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1.600 1.600
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.600  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   600
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.000
5. 801 Oświata i wychowanie 1.500 1.500
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.500 1.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500  
  4270 Zakup usług remontowych   1.500
6. 851 Ochrona zdrowia 900 900
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 900 900
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800  
  4220 Zakup środków żywności   900
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100  
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 359 359
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 359 359
  4430 Różne opłaty i składki   359
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 359  
    Razem 9.069 9.069

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 101/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.02.2020 11:15
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.02.2020 11:17