Uchwała Nr 190/XXVI/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

Uchwała Nr 190/XXVI/2005

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 10 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

  

Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W budżecie gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 357.930 zł, w tym z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości w kwocie – 357.930 zł – płacony przez P.G.N.iG. Oddział w Sanoku

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 357.930 zł z przeznaczeniem na:

a) wykonanie rowów odwadniających – 5.000 zł

b) zakup materiałów do remontu budynków komunalnych i zakup działek – 6.000 zł

c) wymiana okien w budynku ośrodka zdrowia – 15.000 zł

d) opłaty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży działek komunalnych i budynków – 5.000 zł

e) opłaty za wycinkę starych drzew na cmentarzu i utrzymanie czystości – 4.000 zł

f) budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Cewkowie – 14.000 zł

g) remont samochodów i motopomp w jednostkach OSP – 17.000 zł

h) zakup materiałów i wyposażenia do lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności przeciw alkoholizmowi – 8.000 zł

i) wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli – 2.350 zł

j) składkę ubezpieczeniową ZUS od wynagrodzenia dla nauczycieli – 133.670 zł

k) opłatę za pobór energii elektrycznej w szkołach  – 24.000 zł

l) opłaty za układanie płytek podłogowych w szkole w Cewkowie – 5.000 zł

m) opłaty pocztowe i telefoniczne w szkołach – 7.000 zł

n) wynagrodzenie dla pracowników ZEAS – 2.800 zł

o) opłacenie komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 140 zł

p) remont dachu na Szkole Podstawowej w Cewkowie – 75.000 zł

q) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 33.970 zł

3. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Ustala się plan przychodów gospodarstwa pomocniczego w wysokości 166.408 zł i kosztów w wysokości 164.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 190/XXVI/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2006 08:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż