Zarządzenie Nr 105/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 187.100 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych wypłatą świadczeń wychowawczych - 187.100 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa znlqcznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa sic wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 187.100 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzi nnych - 187.100 zł

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 187.100 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych - 187.100 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 9.421 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 500 zł
b) w dziale "Administracja publiczna na kwotę 1.308 zł
c) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 4.663 zł
d) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 2.950 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 1.600 zł na:
- zakup gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej - 1.600 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 105/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 187.100
  85501 Świadczenie wychowawcze 187.100
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 187.100
    Razem zwiększenia 187.100

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 105/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 187.100
  85501 Świadczenie wychowawcze 187.100
  3110 Świadczenia społeczne 187.100
    Razem zwiększenia 187.100

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 105/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 187.100
  85501 Świadczenie wychowawcze 187.100
  3110 Świadczenia społeczne 187.100
    Razem zwiększenia 187.100
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 187.100
  85501 Świadczenie wychowawcze 187.100
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 187.100
    Razem zwiększenia 187.100

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 105/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 500 500
  02001 Gospodarka leśna 500 500
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
2. 750 Administracja publiczna 1.308 1.308
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 658 1.308
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.308
  4430 Różne opłaty i składki 658  
  75095 Pozostała działalność 600  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600  
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.663 4.663
  75412 Ochotnicze straże pożarne 4.663 2.063
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 660  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   663
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.400
  4260 Zakup energii 3  
  4270 Zakup usług remontowych 4.000  
  75421 Zarządzanie kryzysowe   2.600
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.100
  4300 Zakup usług pozostałych   1.000
4. 758 Różne rozliczenia   1.600
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   1.600
  4810 Rezerwy   1.600
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.950 2.950
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   2.950
  4260 Zakup energii   2.950
  90095 Pozostała działalność 2.950  
  4300 Zakup usług pozostałych 2.950  
6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.600  
  92195 Pozostała działalność 1.600  
  4260 Zakup energii 1.600  
    Razem 11.021 11.021

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.02.2020 13:37
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:11.02.2020 15:16