Zarządzenie Nr 106/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
- Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzików
z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Stary Dzików w 2020 roku

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), zarządzenia nr 204/2019 Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej województwa podkarpackiego w 2020 roku, zarządzenia nr 59/2019 Starosty Lubaczowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej powiatu lubaczowskiego w 2020 roku

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się: "Wytyczne Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzików do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 roku", stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. W oparciu o wytyczne, o których mowa w § 1 zobowiązuje się pracownika ds. obronnych do:
1) opracowania dokumentów do działania w zakresie obrony cywilnej,
2) opracowania "Planu działania w zakresie obrony cywilnej na 2020 rok", na podstawie Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opracowywania rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej i uzgodnienia z Zespołem ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w terminie do 15 stycznia 2020 r.
2. Zobowiązuje się wszystkich wykonawców i współwykonawców do realizacji zadań zawartych w "Planie działania w zakresie obrony cywilnej gminy Stary Dzików na 2020 rok".

§ 3.

Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć planu powierza się Inspektorowi ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.

 
Załącznik
do zarządzenia Nr 106/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
- Szefa Obrony Cywilnej z Gminy Stary Dzików
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wytyczne
Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzików
z dnia 17 grudnia 2019 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na 2020 rok

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r., Nr 96, poz. 850) oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 września 2019 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 r., zarządzenia nr 204/2019 Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej województwa podkarpackiego w 2020 roku oraz wytycznych Starosty Lubaczowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 9 grudnia 2019 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na 2020 rok.
Zasadniczym celem działań podejmowanych w zakresie obrony cywilnej w 2020 roku przez Wójta Gminy Stary Dzików - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzików będzie wzmacnianie przygotowania struktur obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych na bazie sil i środków jednostek organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.
Główny wysiłek powinno się skierować na:
1) kontynuowaniu realizacji przedsięwzięć związanych z uczestniczeniem w procesie konsultacji projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej poprzez opiniowanie zawartych w nim zapisów oraz zgłaszanie własnych propozycji nowych uregulowań, a następnie wdrażaniu nowego modelu systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na wszystkich szczeblach administracji publicznej, zgodnie z zapisami ustawy;
2) angażowaniu jednostek organizacji pozarządowych w przygotowania struktur obrony cywilnej;
3) modernizacji radiowego analogowego systemu alarmowania i powiadamiania ludności opartego o elektroniczne syreny alarmowe;
4) przeprowadzeniu procesu analizy i planowania realizacji zadań.
Dla właściwej realizacji przyjętego celu powinno się:
I. w zakresie organizacyjnym:
1) dokonać oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej za 2019 r., wg wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej w gminach;
2) dokonać analizy realizacji wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r.;
3) określić zadania i szczegółowe wytyczne dla organów obrony cywilnej niższego szczebla.
II. w zakresie planowania:
1) sporządzić roczny plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2020 r. i uzgodnić z właściwym organem obrony cywilnej;
2) dokonać przeglądu założeń planu ewakuacji III stopnia oraz przeprowadzić konieczną aktualizację.
III. w zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:
1) utrzymywać w stałej gotowości system alarmowania ludności oraz doskonalić go poprzez dalszą rozbudowę i modernizację z wykorzystaniem publicznych oraz niepublicznych sieci IP, radiotelefonów cyfrowych oraz syren elektronicznych i cyfrowych;
2) kontynuować proces szkolenia w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz Systemu Powszechnego Ostrzegania Wojsk i Ludności Cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza zgodnie z wytycznymi podmiotów szczebla centralnego - Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz KG PSP w Warszawie;
IV. w zakresie edukacji i szkolenia:
1) zintensyfikować działalność szkoleniową i edukacyjno-profilaktyczną na wszystkich szczeblach kierowania ochrony ludności i obrony cywilnej;
2) doskonalić w ramach działalności szkoleniowej umiejętności organów i kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach administracji, w zakresie praktycznej realizacji procesów decyzyjnych i kierowania na potrzeby zapewnienia skutecznej ochrony ludności i przeciwdziałania skutkom zagrożeń;
3) upowszechniać w społeczeństwie zasady postępowania w czasie wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń i sytuacji kryzysowych;
4) kontynuować skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej działalność edukacyjno - profilaktyczną mającą na celu promowanie bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życiowych (szeroko rozumiana komunikacja, wypoczynek w górach i nad wodą itp.), wykorzystując do tego celu w szczególności "edukację przez teatr".
V. w zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:
1) kontynuować realizację przedsięwzięć w zakresie gospodarki materiałowej OC - prowadzić inwentaryzację oraz legalizację posiadanych zasobów materiałowych i sprzętowych obrony cywilnej, wycofywać sprzęt przestarzały, nieprzydatny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta;
2) kontynuować proces wyposażania tworzonych i istniejących formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie adekwatnie do potrzeb wynikających ze specyfiki zagrożeń oraz w oparciu o wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.
3) analizować i weryfikować na poszczególnych poziomach administracyjnych, istniejące oraz ujęte w dokumentach planistycznych zasoby budownictwa ochronnego, w szczególności w zakresie ich ilości, stanu technicznego i możliwości wykorzystania w warunkach zagrożeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 106/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Stary Dzików w 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.02.2020 13:42
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.02.2020 13:42