Zarządzenie Nr 111/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Cminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 3.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację rządowego programu "Dobry start" - 3.000 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 3.000 zł, w tym na:
- realizację rządowego programu "Dobry start" - 3.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 3.000 zł, z tego na:
- realizację rządowego programu "Dobry start" - 3.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 1.540,15 zł, w tym:
a) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 1.540,15 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 3.000
  85504 Wspieranie rodziny 3.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.000
    Razem zmniejszenia 3.000

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 111/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 grudnia 2019 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 3.000
  85504 Wspieranie rodziny 3.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
    Razem zmniejszenia 3.000

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 111/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 grudnia 2019 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 3.000
  85504 Wspieranie rodziny 3.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.000
    Razem zmniejszenia 3.000
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 3.000
  85504 Wspieranie rodziny 3.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
    Razem zmniejszenia 3.000

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 111/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 grudnia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 852 Pomoc społeczna 1.540,15 1.540,15
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.540,15 1.540,15
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.540,15  
  4410 Podróże służbowe krajowe   440
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1.100,15
    Razem 1.540,15 1.540,15

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 111/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:13.02.2020 10:15
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:13.02.2020 10:18