Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Zarządzenie Nr 2/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 10.598 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 400 zł
b) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 2.000 zł, w tym przeniesienie między paragrafami środków funduszu sołeckiego wsi Ułazów na kwotę 2.000 zł w zadaniu "remont starej remizy"
c) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 8.198 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów" na kwotę 8.198 zł na rzecz wydatków na kompleksową obsługę pod względem formalno-prawnym zamówienia publicznego zadania "Rozwój rnikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów".
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 11.808 zł na:
- zakup usług doradztwa prawnego w zakresie rozliczania projektu "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików. Sieniawa i Dynów" - 11.808 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 7 stycznia 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 400 400
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 400
  4260 Zakup energii   400
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400  
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000 2.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.000
  4270 Zakup usług remontowych 2.000  
3. 758 Różne rozliczenia   11.808
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   11.808
  4810 Rezerwy   11.808
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.006 8.198
  90095 Pozostała działalność 20.006 8.198
  4300 Zakup usług pozostałych 11.808  
  4309 Zakup usług pozostałych 8.198  
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   8.198
    Razem 22.406 22.406

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2020 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż