Zarządzenie Nr 5/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny drewna

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jed. Dz. U. z 2013 r. poz. 549 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam cenę drewna jak w "Ramowym cenniku sprzedaży drewna Nr 1/2020" stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 17/2017 Wójt Gminy Stary Dzików z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny drewna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:13.02.2020 12:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:13.02.2020 12:51