Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 9/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 21.761,56 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 128 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 1.500 zł
c) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 760 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 14.811,56 zł
e) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 3.562 zł
f) w dziale "Kultura fizyczna" na kwotę 1.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 stycznia 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 128 128
  02001 Gospodarka leśna 128 128
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   128
  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 128  
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.500 1.500
  40002 Dostarczanie wody 1.500 1.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500
  4480 Podatek od nieruchomości 1.500  
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 760 760
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 760 760
  4260 Zakup energii   760
  4480 Podatek od nieruchomości 760  
4. 750 Administracja publiczna 14.811,56 14.811,56
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 600  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.861,56 14.811,56
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.861,56  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   1.950
  4430 Różne opłaty i składki 3.000  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   12.861,56
  75095 Pozostała działalność 1.350  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600  
  4190 Nagrody konkursowe 750  
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.562 3.562
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.562 3.562
  4270 Zakup usług remontowych   3.562
  4480 Podatek od nieruchomości 3.562  
6. 926 Kultura fizyczna 1.000 1.000
  92601 Obiekty sportowe 1.000 1.000
  4260 Zakup energii   1.000
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
    Razem 21.761,56 21.761,56

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.02.2020 13:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.05.2020 09:44 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
11.05.2020 09:43 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
11.05.2020 09:42Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
14.02.2020 13:39Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
14.02.2020 13:38 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)