Zarządzenie Nr 11/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych
oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły
lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego,
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Na podstawie art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr 119/XXI/2019 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy Stary Dzików
zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady refundacji kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodziców lub opiekunów do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zwanych dalej "placówką oświatową".
Zasady określone niniejszym Zarządzeniem stosuje się w przypadku, kiedy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prywatnym samochodem.

§ 2.

Podstawą obliczenia kwoty refundacji kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Uchwała Nr 119/XXI/2019 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wysokość miesięcznej kwoty refundacji kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego obliczana jest jako iloczyn odległości z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej, stawki za 1 kilometr przebiegu i liczby przejazdów ucznia oraz jego rodzica lub opiekuna do placówki oświatowej w miesiącu rozliczeniowym.
Odległość między miejscem zamieszkania a placówką oświatową rozumiana jest jako najkrótsza odległość trasy łączącej te dwa miejsca.
Za dni nieobecności ucznia niepełnosprawnego w placówce oświatowej zwrot kosztów nie przysługuje.

§ 3.

Warunkiem otrzymania refundacji kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego jest złożenie do Wójta Gminy Stary Dzików wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z następującymi dokumentami:
1) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2) Orzeczenie o niepełnosprawności.
3) Zaświadczenie z placówki oświatowej o uczęszczaniu do niej ucznia niepełnosprawnego w danym roku szkolnym, w którym rodzic lub opiekun stara się o refundację kosztów dowozu.

§ 4.

Refundacja kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego następuje na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Stary Dzików a rodzicem lub opiekunem ucznia niepełnosprawnego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.02.2020 09:21
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:24.02.2020 08:48