Uchwała Nr 132/XXIV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cewkowie poprzez likwidację
Szkoły Podstawowej w Cewkowie filia w Moszczanicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) -

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. dokonuje się przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cewkowie 81, 37-632 Stary Dzików poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Cewkowie 81, 37-632 Stary Dzików filia w Moszczanicy 46, 37-632 Stary Dzików.
2. Czynności związane z przekształceniem Szkoły Podstawowej w Cewkowie 81, 37-632 Stary Dzików poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Cewkowie 81, 37-632 Stary Dzików filia w Moszczanicy 46, 37-632 Stary Dzików należy przeprowadzić do dnia 31 sierpnia 2020 r.  

§ 2.

1. Majątek zlikwidowanej szkoły przejmuje organ prowadzący – Gmina Stary Dzików.
2. Dotychczasowy obwód Szkoły Filialnej w Moszczanicy 46 dla klas I-III włącza się do obwodu Szkoły Podstawowej w Cewkowie 81.

§ 3.

Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Stary Dzików, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 132/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cewkowie poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Cewkowie filia w Moszczanicy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.03.2020 09:32
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.03.2020 15:03