(uchwała unieważniona przez Wojewodę)

Uchwała Nr 133/XXIV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia:

§ 1.

Ustala się lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach nr 985/1, 985/2 i 2253/1 położonych w Starym Dzikowie - teren istniejącej oczyszczalni ścieków.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(uchwała unieważniona przez Wojewodę) Uchwała Nr 133/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.03.2020 09:37
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:24.03.2020 09:23