(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 172/XXXVI/2020)

Uchwała Nr 134/XXIV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 115/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2024, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc Uchwałą 172/XXXVI/2020) Uchwała Nr 134/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.03.2020 10:07
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:07.01.2021 15:05