Uchwała Nr 135/XXIV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 35.860 zł, z następujących źródeł:
a) zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 8.500 zł
b) podatek od nieruchomości od osób prawnych - 27.360 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 85.096,63 zł z przeznaczeniem na:
a) zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 6.500 zł
b) zwrot świadczeń wychowawczych - 2.000 zł
c) podatek od nieruchomości gminnych - 11.060 zł
d) wykonanie dokumentacji związanej z wykonaniem instalacji klimatyzacji i centralnego ogrzewania do zadania "Przebudowa i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie" - 13.400 zł
e) wykonanie dokumentacji budowlanej na wykonanie kolektora ściekowego do odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie - 2.460 zł
f) wykonanie prac pielęgnacyjnych na płycie boiska w Cewkowie - 16.300 zł
g) dotacja celowa dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików - 33.376,63 zł
4. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 13.234,03 zł
2. Określa się deficyt budżetu w kwocie 36.002,60 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie 36.002,60 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 345.736,63 zł, w tym:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 345.736,63 zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie planowanego deficytu - 36.002,60 zł
- rozchody w postaci udzielanych pożyczek długoterminowych - 296.500 zł
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - 13.234,03 zł
5. Zwiększa się rozchody o kwotę 296.500 zł, w tym:
- § 962 "Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" - 296.500 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 135/XXIV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 lutego 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 27.360
  75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 27.360
  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 27.360
2. 855 Rodzina 8.500
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.500
  0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.500
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.000
    Razem zwiększenia 35.860

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 135/XXIV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 26 lutego 2020 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 44.436,63
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44.436,63
  4480 Podatek od nieruchomości 11.060
  6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 33.376,63
2. 855 Rodzina 8.500
  85501 Świadczenie wychowawcze 2.000
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.000
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.500
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000
  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.500
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.460
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.460
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.460
4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.400
  92195 Pozostała działalność 13.400
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.400
5. 926 Kultura fizyczna 16.300
  92601 Obiekty sportowe 16.300
  4300 Zakup usług pozostałych 16.300
    Razem zwiększenia 85.096,63

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 135/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.03.2020 11:07
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:31.03.2020 12:36