Uchwała Nr 136/XXIV/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej
dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się ze środków budżetu Gminy Stary Dzików na 2020 rok nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików z siedzibą w Starym Dzikowie przy ul. Kościuszki 83 w wysokości 296.500 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) na realizację zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Szlakiem Potoku Dzikowskiego"".

§ 2

Spłata pożyczki nastąpi do dnia 31.12.2021 r.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki określi umowa pomiędzy Gminą Stary Dzików a Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 136/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.03.2020 11:22
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.03.2020 11:22