Uchwała Nr 137/XXIV/2020
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji celowej dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików z siedzibą w Starym Dzikowie przy ul. Kościuszki 83 w wysokości 33.376,63 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 63/100) na wkład własny przy realizacji zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza"Szlakiem Potoku Dzikowskiego"".

§ 2

Szczegółowe zasady dotyczące terminu, sposobu przekazania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia określi umowa pomiędzy Gminą Stary Dzików a Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 137/XXIV/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.03.2020 11:25
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.03.2020 11:25