(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 182/XXXVIII/2021)

Uchwała Nr 139/XXV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze. zm.) po zasięgnięciu opinii podmiotów wymienionych w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt

Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr 43/VII/2019 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik
do Uchwały Nr 139/XXV/2020 r.
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 marca 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicy administracyjnej Gminy Stary Dzików.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. gminie - należy przez to rozumieć Gmina Stary Dzików.
2. urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Stary Dzików, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Stary Dzików wykonuje zadania.
3. schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt - (Fundacja "Zwierzyniec" Szczyty, ul. Wieluńska 178A, 98-355 Działoszyn),
4. miejsce czasowego przetrzymywania zwierząt - należy przez to rozumieć miejsce nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt;
5. zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma  możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
6. zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przybywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzystwa.
7. kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).
8. programie - należy rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzików.
9. "ARKA-vet" - należy przez to rozumieć Usługi techniczno-weterynaryjne "ARKA-vet" ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl.

§ 3.

Celem programu jest:
1. Ograniczenie wzrostu populacji bezdomnych zwierząt.
2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy.
3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.
4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt.
6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
7. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów.

ROZDZIAŁ II
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

§ 4.

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych w szczególności psów i kotów będzie realizowała gmina przez:
1) Obligatoryjne przeprowadzanie kastracji i sterylizacji zwierząt w miejscu czasowego przetrzymywania, tych które będą kierowane do schroniska,
2) Sfinansowanie w 100 % zabiegów sterylizacji, kastracji i pierwszego leczenia profilaktycznego (tj. odrobaczanie, szczepienie przeciw wściekliźnie, obserwacja weterynaryjna) zwierząt bezdomnych z terenu gminy zaadoptowanych przez nowych właścicieli,
3) Wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji do zakładu leczniczego z którym gmina podpisała umowę,
4) Bezdomne koty będą na zlecenie gminy wyłapywane i przewożone do lekarza weterynarii w celu wykonania zabiegu sterylizacji,
5) Po wykonaniu zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach umieszczane w przytulisku.

ROZDZIAŁ III
Opieka nad zwierzętami

§ 5.

Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy polega na:
1) Gmina zawarła umowę z firmą "ARKA-vet" na świadczenie usług w zakresie odławiania, czasowego przetrzymywania, leczenia i ewentualnego oddania bezdomnych zwierząt do schroniska - (Fundacja "Zwierzyniec" Szczyty, ul. Wieluńska 178A, 98-355 Działoszyn),
2) Odławianiu i umieszczaniu w miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych firmy "ARKA-vet", zagubionych, wałęsających się na zgłoszenie mieszkańców, stowarzyszeń oraz służb porządkowych,
3) Objęciu opieką zwierząt przebywających w miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych, poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej,
4) Gospodarstwo rolne przy ul. Kościuszki 91 w miejscowości Stary Dzików przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy. Umowa zawarta pomiędzy gminą a właścicielem gospodarstwa określi szczegółowy sposób postepowania ze zwierzętami gospodarskimi,
5) Zgłoszeniu o obecności zwierząt bezdomnych na terenie gminy pod numery tel. 16 631 80 50 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, a w dni wolne od pracy i święta - tel. 601330699.

§ 6.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie na terenie gminy będzie realizowane poprzez:
1) Zakup i wydanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zgłosili się do urzędu i wskazali miejsce bytowania kotów oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartej umowy z zakładem leczniczym,
2) Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale społeczności lokalnej.

§ 7.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy będzie realizował urząd poprzez:
1) Prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt które trafiły do schroniska w celu znalezienia nowych właścicieli, którzy byliby zainteresowany i zdolni zapewnić im należytą opiekę,
2) Prowadzenie akcji pozyskiwania nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt, miedzy innymi poprzez umieszczenie ogłoszeń o adopcji na tablicach i w Internecie.

§ 8.

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizują:
1) Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez podmiot "ARKA-vet" posiadający do tego stosowne uprawnienia, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia.
2) Bezdomne zwierzęta będą przewożone do miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt, a w przypadku zwierząt rannych do zakładu leczniczego firmy "ARKA-Vet",

§ 9.

Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez:
1) Całodobową opieki weterynaryjnej zwierzętom które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych, zapewnia "ARKA-Vet",
2) Zamieszczeniu informacji na stronie internetowej urzędu o pełnionych dyżurach przez lekarzy weterynarii wraz z tel. kontaktowym.

§ 10.

Usypianie ślepych miotów zwierząt będzie przeprowadzane na poniższych zasadach:
1) Gmina pokrywa w 100 % koszty uśpienia miotów psów lub kotów bezdomnych,
2) Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta (psy lub koty), które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli oraz chore, które na podstawie opinii lekarza weterynarii nie rokują nadziei na wyzdrowienie, a dalsze życie przysporzyło by im ból i cierpienie,
3) Zabiegi uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym gmina podpisała umowę w tym zakresie.

ROZDZIAŁ IV
Edukacja mieszkańców

§ 11.

1) Urząd będzie prowadził działalność edukacyjną mającą na celu podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących zwierzęta domowe oraz zachęcającą do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami,
2) Działalność edukacyjna prowadzona przez urząd może być także realizowana poprzez propagowanie zabiegów (kastracji i sterylizacji zwierząt) zapobiegających nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt za pośrednictwem ulotek oraz informacji w Internecie,
3) Urząd będzie organizował konkursy i akcje edukacyjne dla młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych ze standardami opieki nad zwierzętami.

ROZDZIAŁ V
Finansowanie programu

§ 12.

Kwota przeznaczona na realizację zadań wynikających z Programu zostanie zabezpieczona w budżecie gminy według tabeli stanowiącej załącznik do Programu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc Uchwałą 182/XXXVIII/2021) Uchwała Nr 139/XXV/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.03.2020 12:08
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.03.2021 09:34