Uchwała Nr 141/XXV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30.565 zł, z następujących źródeł:
a) opłata za gospodarowanie odpadami - 15.000 zł
b) zwrot za energię z roku 2019 - 13.639 zł
c) refundacja wydatków za 2019 rok z Powiatowego Urzędu Pracy - 1.926 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 184.065 zł z przeznaczeniem na:
a) wydatki związane z gospodarka odpadami - 15.000 zł
b) zakup energii w Szkołach Podstawowych - 13.639 zł
c) wynagrodzenia nauczycieli w punktach przedszkolnych - 1.926 zł
d) wykonanie dokumentacji związanej z budową oświetlenia na boisku w Starym Dzikowie (zadanie "Budowa boiska sportowego z infrastruktura towarzyszącą Przy Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie") - 3.500 zł
e) zadanie "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową (propan) w budynku Szkoły Podstawowej w Cewkowie" - 150.000 zł
4. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 153.500 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie 153.500 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 153.500 zł, w tym:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 153.500 zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie planowanego deficytu - 153.500 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 141/XXV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 marca 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
    SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE 8.856
1. 801 Oświata i wychowanie 8.856
  80101 Szkoły podstawowe 7.914
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.914
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 942
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 942
    SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE 6.709
1. 801 Oświata i wychowanie 6.709
  80101 Szkoły podstawowe 5.725
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.725
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 984
  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 984
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000
  90002 Gospodarka odpadami 15.000
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15.000
    Razem zwiększenia 30.565
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 141/XXV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 marca 2020 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
    SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE 8.856
1. 801 Oświata i wychowanie 8.856
  80101 Szkoły podstawowe 7.914
  4260 Zakup energii 7.914
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 942
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 942
    SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE 6.709
1. 801 Oświata i wychowanie 6.709
  80101 Szkoły podstawowe 5.725
  4260 Zakup energii 5.725
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 984
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 984
    URZĄD GMINY W STARYM DZIKOWIE 150.000
1. 801 Oświata i wychowanie 150.000
  80101 Szkoły podstawowe 150.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000
  90002 Gospodarka odpadami 15.000
  4300 Zakup usług pozostałych 15.000
3. 926 Kultura fizyczna 3.500
  92601 Obiekty sportowe 3.500
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500
    Razem zwiększenia 184.065

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 141/XXV/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.03.2020 13:15
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:31.03.2020 13:18