(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 172/XXXVI/2020)

Uchwała Nr 142/XXVI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 115/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2024, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 142/XXVI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2024 Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 142/XXVI/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików została podjęta w związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu gminy - zwiększeniem deficytu o kwotę 26.000 zł.
Zaktualizowano wartość dochodów bieżących o kwote 783.735,66 zł (zwiększenie o kwotę 874.739,66 zł i zmniejszenie o 91.004 zł), w tym:
- zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 439 zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 8.865 zł
- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 874.739,66 zł oraz zmniejszenie o 81.700 zł
Zmnianie o 783.735,66 zł (zwiększenie o kwotę 874.739,66 zł i zmniejszenie o 91.004 zł) uległy wydatki bieżące. Zaktualizowano wartość wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
Zwiększeniu o kwotę 26.000 zł uległy wydatki majatkowe, w tym:
- wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej budowy PSZOK.
W związku z wprowadzonymi zmianami dochodow i wydatków zmianie uległ wynik finansowy. Zwiększono deficyt o kwotę 26.000 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc Uchwałą 172/XXXVI/2020) Uchwała Nr 142/XXVI/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.05.2020 08:46
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:07.01.2021 15:06