Uchwała Nr 143/XXVI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 45.000 zł, z następujących źródeł:
a) dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na zakup sprzętu do zdalnego nauczania - 45.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 9.304 zł, z następujących źródeł:
a) subwencja oświatowa - 8.865 zł
b) udziały gminy w podatku PIT - 439 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 71.000 zł z przeznaczeniem na:
a) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej budowy PSZOK (z nadwyżki za lata poprzednie systemu gospodarowania odpadami) - 26.000 zł
b) zakup komputerów przenośnych do nauki zdalnej - 45.000 zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 9.304 zł przeznaczone na:
a) wynagrodzenia osobowe pracowników szkół - 9.304 zł
6. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 26.000 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 26.000 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 26.000 zł, w tym:
- § 905 w kwocie 26.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu - 26.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 143/XXVI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 45.000
  80195 Pozostała działalność 45.000
  2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 38.083,50
  2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6.916,50
    Razem zwiększenia 45.000
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 439
  75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 439
  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 439
2. 758 Różne rozliczenia 8.865
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8.865
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.865
    Razem zmniejszenia 9.304
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 143/XXVI/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 45.000
  80195 Pozostała działalność 45.000
  4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 38.083,50
  4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.916,50
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.000
  90002 Gospodarka odpadami 26.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26.000
    Razem zwiększenia 71.000
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
    SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE 4.652
1. 801 Oświata i wychowanie 4.652
  80101 Szkoły podstawowe 4.652
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.652
    SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE 4.652
1. 801 Oświata i wychowanie 4.652
  80101 Szkoły podstawowe 4.652
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.652
    Razem zmniejszenia 9.304

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 143/XXVI/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:08.05.2020 09:46
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:08.05.2020 09:46