Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 12/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 4.550 zł, w tym:
a) w dziale "Działalność usługowa" na kwotę 2.500 zł
b) w dziale "Rodzina" na kwotę 2.000 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 50 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 lutego 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 710 Działalność usługowa 2.500 2.500
  71035 Cmentarze 2.500 2.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500  
  4300 Zakup usług pozostałych   2.500
2. 750 Administracja publiczna 50 50
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 50
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   50
3. 855 Rodzina 2.000 2.000
  85501 Świadczenie wychowawcze   2.000
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   2.000
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.000  
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.000  
    Razem 4.550 4.550

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2020 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż