Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 16/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 11.335 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- organizację wyborów Prezydenta RP - 11.335 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 11.335 zł, w tym na:
- organizację wyborów Prezydenta RP - 11.335 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 11.335 zł, z tego na:
- organizację wyborów Prezydenta RP - 11.335 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 6.048,56 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 0,06 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 0,03 zł
c) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 0,01 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 0,43 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 0,02 zł
f) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 4.428,01 zł
g) w dziale "Kultura fizyczna" na kwotę 1.620 zł

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 lutego 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.335
  75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 11.335
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11.335
    Razem zwiększenia 11.335

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 lutego 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.335
  75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 11.335
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.370
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 830
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 111
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.574
  4300 Zakup usług pozostałych 250
  4410 Podróże służbowe krajowe 200
    Razem zwiększenia 11.335

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 16/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 lutego 2020 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.335
  75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 11.335
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.370
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 830
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 111
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.574
  4300 Zakup usług pozostałych 250
  4410 Podróże służbowe krajowe 200
    Razem zwiększenia 11.335
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.335
  75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 11.335
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11.335
    Razem zwiększenia 11.335

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 16/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 lutego 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 0,06 0,06
  02001 Gospodarka leśna 0,06 0,06
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   0,06
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,06  
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,03 0,03
  40002 Dostarczanie wody 0,03 0,03
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   0,03
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,03  
3. 600 Transport i łączność 0,01 0,01
  60016 Drogi publiczne gminne 0,01 0,01
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   0,01
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,01  
4. 750 Administracja publiczna 0,43 0,43
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,43 0,43
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   0,43
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,43  
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,02 0,02
  75412 Ochotnicze straże pożarne 0,02 0,02
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   0,02
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,02  
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.428,01 4.428,01
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,01 4.428,01
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   0,01
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,01  
  4530 Podatek od towarów i usług   4.428,00
  90095 Pozostała działalność 4.428,00  
  4300 Zakup usług pozostałych 4.428,00  
7. 926 Kultura fizyczna 1.620 1.620
  92601 Obiekty sportowe 1.620 1.620
  4260 Zakup energii   1.620
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.620  
    Razem 6.048,56 6.048,56

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2020 13:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż