Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 22/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 1.620 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 1.050 zł
b) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 100 zł
c) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 470 zł,
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 marca 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 1.050 1.050
  02001 Gospodarka leśna 1.050 1.050
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.050  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   269
  4300 Zakup usług pozostałych   781
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 100
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   100
  4430 Różne opłaty i składki 100  
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 470 470
  75412 Ochotnicze straże pożarne 470 470
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 430  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   470
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40  
    Razem 1.620 1.620

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2020 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż