Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 23/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 51.467 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - 51.467 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 51.467 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" - 51.467 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 marca 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 51.467
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 51.467
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 51.467
    Razem zwiększenia 51.467

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 marca 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 51.467
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 51.467
  3110 Świadczenia społeczne 51.467
    Razem zwiększenia 51.467

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2020 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż