Zarządzenie Nr 24/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2019 rok

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2019 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu.

§ 2

Przedstawia się Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu wraz ze sprawozdaniem o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.05.2020 11:46
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.05.2020 11:46