Zarządzenie Nr 25/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 2.202,97 zł, w tym:
a) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 1.808,71 zł
b) w dziale "Rodzina" na kwotę 394,26 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 marca 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 852 Pomoc społeczna 1.808,71 1.808,71
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.808,71 1.808,71
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   1.808,71
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.808,71  
2. 855 Rodzina 394,26 394,26
  85501 Świadczenie wychowawcze   250,26
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   27,66
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   22,60
  4120 Składki na Fundusz Pracy   200,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 250,26  
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 144,00 144,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   144,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 144,00  
    Razem 2.202,97 2.202,97

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.05.2020 11:58
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.05.2020 12:00