Zarządzenie Nr 27/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 364.871 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3.940 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz konserwację ksiąg - 12.731 zł
- świadczenie wychowawcze - 341.000 zł
- wspieranie rodziny - 7.200 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 81.700 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 1.300 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 78.200 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 200 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 600 zł
- zasiłki stałe - 1.400 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 364.871 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 341.000 zł
- świadczenia wypłacane w ramach wspierania rodziny - 7.200 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracownika realizującego zadania z zakresu spraw obywatelskich - 6.881 zł
- konserwację ksiąg stanu cywilnego - 5.850 zł
- wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze - 3.940 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 81.700 zł, w tym na:
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 200 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 1.300 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 600 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 78.200 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 1.400 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 364.871 zł, z tego na:
- świadczenia wychowawcze - 341.000 zł
- wspieranie rodziny - 7.200 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3.940 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich - 6.881 zł
- konserwację ksiąg stanu cywilnego - 5.850 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 79.500 zł, z tego na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 1.300 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 78.200 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 12.731
  75011 Urzędy wojewódzkie 12.731
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12.731
2. 852 Pomoc społeczna 3.940
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.940
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.940
3. 855 Rodzina 348.200
  85501 Świadczenie wychowawcze 341.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 341.000
  85504 Wspieranie rodziny 7.200
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7.200
    Razem zwiększenia 364.871
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.200
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 200
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 200
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 600
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 600
  85216 Zasiłki stałe 1.400
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1.400
2. 855 Rodzina 79.500
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 78.200
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 78.200
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1.300
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.300
    Razem zmniejszenia 81.700

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 12.731
  75011 Urzędy wojewódzkie 12.731
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.681
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.200
  4300 Zakup usług pozostałych 5.850
2. 852 Pomoc społeczna 3.940
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.940
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.940
3. 855 Rodzina 348.200
  85501 Świadczenie wychowawcze 341.000
  3110 Świadczenia społeczne 341.000
  85504 Wspieranie rodziny 7.200
  3110 Świadczenia społeczne 7.200
    Razem zwiększenia 364.871
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 2.200
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 200
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 200
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 600
  3110 Świadczenia społeczne 600
  85216 Zasiłki stałe 1.400
  3110 Świadczenia społeczne 1.400
2. 855 Rodzina 79.500
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 78.200
  3110 Świadczenia społeczne 78.200
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1.300
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.300
    Razem zmniejszenia 81.700

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 12.731
  75011 Urzędy wojewódzkie 12.731
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.681
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.200
  4300 Zakup usług pozostałych 5.850
2. 852 Pomoc społeczna 3.940
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.940
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.940
3. 855 Rodzina 348.200
  85501 Świadczenie wychowawcze 341.000
  3110 Świadczenia społeczne 341.000
  85504 Wspieranie rodziny 7.200
  3110 Świadczenia społeczne 7.200
    Razem zwiększenia 364.871
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 79.500
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 78.200
  3110 Świadczenia społeczne 78.200
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1.300
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.300
    Razem zmniejszenia 79.500
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 12.731
  75011 Urzędy wojewódzkie 12.731
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12.731
2. 852 Pomoc społeczna 3.940
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.940
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3.940
3. 855 Rodzina 348.200
  85501 Świadczenie wychowawcze 341.000
  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 341.000
  85504 Wspieranie rodziny 7.200
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7.200
    Razem zwiększenia 364.871
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 79.500
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 78.200
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 78.200
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1.300
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.300
    Razem zmniejszenia 79.500

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.05.2020 14:22
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.05.2020 14:26