(Ta uchwała utraciła moc Uchwałą 172/XXXVI/2020)

Uchwała Nr 144/XXVII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 115/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2024, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 oraz objaśnienia stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 144/XXVII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 maja 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2024 Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 144/XXVII/2020 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 27 maja 2020r.w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików została podjęta w związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu gminy - zmniejszeniem deficytu o kwotę 77.710,03 zł.
Zaktualizowano wartość dochodów bieżących o kwote 42.372 zł (zwiększenie) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
Zwiększeniu o kwotę 440.105 zł uległy dochody majatkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.
Zwiększeniu o kwotę 121.266,97 zł uległy wydatki bieżące. Zaktualizowano wartość wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
Zwiększeniu o kwotę 283.500 zł uległy wydatki majatkowe, w tym na zadanie:
- "Przebudowa-modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 6033, 6031, 5749 wygon koło Granisza w miejsc. Cewków" (łącznie z dokumentacją techniczno-projektową) - 181.750,00 zł
- "Przebudowa-modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 555 wygon koło Kality w miejsc. Ułazów" (łącznie z dokumentacją techniczno-projektową) - 101.750,00 zł
W związku z wprowadzonymi zmianami dochodow i wydatków zmianie uległ wynik finansowy. Zmniejszono deficyt o kwotę 77.710,03 zł.
Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, które przeznaczone były na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 156.605 zł.
Zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatkow nimi finansowanych związanych ze szczegónymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 78.894,97 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:(utraciła moc Uchwałą 172/XXXVI/2020) Uchwała Nr 144/XXVII/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.06.2020 13:54
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:07.01.2021 15:07