Uchwała Nr 145/XXVII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 482.477 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - 42.372,00 zł
b) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105009R ulica Kusocińskiego w miejscowości Stary Dzików" - 169.709,00 zł
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105267R ulica Kopernika w miejscowości Stary Dzików" - 270.396 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 414.266,45 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - 42.372,00 zł
b) zadanie "Przebudowa-modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 6033, 6031, 5749 wygon koło Granisza w miejsc. Cewków" (łącznie z dokumentacją techniczno-projektową) - 181.750,00 zł
c) zadanie "Przebudowa-modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 555 wygon koło Kality w miejsc. Ułazów" (łącznie z dokumentacją techniczno-projektową) - 101.750,00 zł
d) dotacja dla OSP Stary Dzików na realizację zadania "Remont instalacji elektrycznej i pneumatycznej remizy OSP Stary Dzików" - 8.749,48 zł
e) dotacja dla OSP Stary Dzików na zakup sprzętu służącego ochronie osobistej i wyposażenia - 400 zł
f) dotacja dla OSP Cewków na zakup sprzętu służącego ochronie osobistej i wyposażenia - 350 zł
g) zakup usług związanych z realizacją zadań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (z nadwyżki za rok poprzedni) - 7.003,19 zł
h) zakup materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami (z nadwyżki za lata poprzednie) - 71.891,78 zł.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 9.499,48 zł przeznaczone na:
a) zakup materiałów i wyposażenia w jednostkach OSP - 9.499,48 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
6. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Nowy Dzików wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2020 roku - zmniejsza się wydatki w zadaniu "organizacja pikniku rodzinnego" o kwotę 2.000 zł (dział 921, rozdział 92195 paragraf 4210 - 400 zł, paragraf 4220 - 1.000 zł, paragraf 4300 - 600 zł),
- zmniejsza się wydatki w zadaniu "zakup kruszywa na remont wygonów" - 10.000 zł
- wprowadza się zadanie "zakup kruszywa wraz z rozplantowaniem na wygonach" oraz wydatki w tym zadaniu na kwotę 12.000 zł

§ 2

1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 77.710,03 zł
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 156.605 zł, w tym:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 156.605 zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie planowanego deficytu - 156.605 zł
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 78.894,97 zł, w tym:
- § 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach" w kwocie 78.894,97 zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie planowanego deficytu - 78.894,97 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 145/XXVII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 maja 2020 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 440.105
  60016 Drogi publiczne gminne 440.105
  6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 440.105
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42.372
  90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 42.372
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 42.372
    Razem zwiększenia 482.477

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 145/XXVII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 maja 2020 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 283.500
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 283.500
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 283.500
2. 600 Transport i łączność 12.000
  60017 Drogi wewnętrzne 12.000
  4300 Zakup usług pozostałych 12.000
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.499,48
  75412 Ochotnicze straże pożarne 9.499,48
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do eralizacji stowarzyszeniom 9.499,48
4. 851 Ochrona zdrowia 7.003,19
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7.003,19
  4300 Zakup usług pozostałych 7.003,19
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 114.263,78
  90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 71.891,78
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
  4300 Zakup usług pozostałych 68.891,78
  90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 42.372
  4300 Zakup usług pozostałych 42.372
    Razem zwiększenia 426.266,45
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 10.000
  60017 Drogi wewnętrzne 10.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.499,48
  75412 Ochotnicze straże pożarne 9.499,48
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.499,48
3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000
  92195 Pozostała działalność 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
  4220 Zakup środków żywności 1.000
  4300 Zakup usług pozostałych 600
    Razem zmniejszenia 21.499,48

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 145/XXVII/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.06.2020 14:27
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:01.06.2020 14:30