Uchwała Nr 201/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnej

Uchwała Nr 201/XXVIII/2005

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 30 listopada 2005 r.

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365)

 

Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 201/XXVIII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2006 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż