Debata nad raportem o stanie gminy Stary Dzików za rok 2019

I N F O R M A C J A
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
w debacie nad raportem o stanie gminy Stary Dzików za 2019 rok

Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkańcy gminy Stary Dzików mogą zabrać głos w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.
- Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
- Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na 24 czerwca 2020 r.
- Mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Stary Dzików pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20.000 mieszkańców).
Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.
Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.
 
                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Stary Dzików
                                                                                            Bogdan Ozimek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport o stanie Gminy Stary Dzików za 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.06.2020 13:36
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:08.06.2020 13:23